Nedenfor følger klubbens vedtægter:

§1 Navn, hjemsted og formålKlubbens navn er Gram Cykelklub Team Byens Bedste Café, forkortet Team BBC Gram.Klubbens adresse er: Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, 6510 GramKlubbens formål er at fremme interessen for cykelsport på motionsniveau, så det sportslige går lige op med det sociale.

§2 MedlemmerKlubben optager alle med interesse for cykelsporten som medlemmer. Dog kræves en minimumsalder på 16 år.

§3 AnsvarAl deltagelse og cykling i klubbens regi sker på eget ansvar. Klubben kan ikke gøres ansvarlig. Når der cykles gælder almindelige færdselsregler, og der køres altid med cykelhjelm.

§5 Regnskab og revisionRegnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor, som ikke samtidig må være medlem af bestyrelsen.Revisor gennemgår kassebogen med tilhørende bilag og kontrollerer medlemslisten med kassebogen. Ligeledes revideres resultatopgørelsen samt status, og det kontrolleres, at klubbens midler og øvrige aktiver er til stede.Klubbens regnskabsår går fra d. 1/1 til d. 31/12.

§6 ProkuraKlubbens midler placeres bedst muligt i et pengeinstitut.Kontoen i pengeinstituttet skal bære klubbens navn, og der kan kun hæves på kontoen med kasserens underskrift eller – ved kasserende fravær – med formandens underskrift.

§7 LedelseKlubbens bestyrelse består af 5 medlemmer.Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med:Formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem.Formand og sekretær er på valg i ulige år.Kasserer, næstformand og menigt medlem er på valg i lige år.Valgene gælder for 2 år af gangen.På den ordinære generalforsamling vælges endvidere for 1 år af gangen:2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisor.Klubben fører referat over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.Referatet underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde.

§8 GeneralforsamlingenGeneralforsamlingen er klubbens højeste myndighed og finder sted sidste søndag i februar. Stemmeberettigede er de medlemmer, som har betalt kontingent senest til generalforsamlingen. Indvarsling af generalforsamling udsendes / ophænges i klubben med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent  2. Formandens beretning  3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab  4. Indkomne forslag  5. Fastsættelse af kontingent  6. Valg jvtf. vedtægternes §7

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er fremmødt. Stemmeafgivningen foregår ved håndsoprækning med mindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.

Almindeligt flertal er afgørende ved alle afstemninger, undtaget er vedtægtsændringer, som kræver 2/3 flertal.

§9 Ekstraordinær generalforsamlingEkstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav om det med forslag til dagsordenen.Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet er indkommet og modtaget, og den skal varsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§10 Klubbens opløsningKlubben kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.Ophører klubben at eksistere, tilfalder klubbens formue ungdomsarbejdet / idrætten i Gram Kommune.


Fakta om klubbenKlubbens hovedformål er at fremme cykling med et højt socialt indhold.

Klubbens motto er: Ingen efterlades alene

Gram Cykelklub tilstræber, at der cykles på mindst 3 styrkeniveauer både hvad angår fart og længde på de ugentlige cykelture.

Gram Cykelklub er en cykelklub, hvor det sociale samvær betyder meget. Derfor er det vigtigt, at fællesturene har et forløb, hvor alle kan være med. Det skal være sjovt at cykle.

Alle træningssamlinger starter og slutter ved klublokalet til lidt social hygge.

Bank konto:9741 0000795534