Vedtægter

Nedenfor følger klubbens vedtægter:

§1  Navn, hjemsted og formål
Klubbens navn er Gram Cykelklub.
Klubbens adresse er: Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, 6510 Gram
Klubbens formål er at fremme interessen for cykelsport på motionsniveau, så det sportslige går lige op med det sociale.

§2  Medlemmer
Klubben optager alle med interesse for cykelsporten som medlemmer.

§3  Ansvar
Al deltagelse og cykling i klubbens regi sker på eget ansvar. Klubben kan ikke gøres ansvarlig. Når der cykles gælder almindelige færdselsregler, og der køres altid med cykelhjelm.

§5  Regnskab og revision
Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor, som ikke samtidig må være medlem af bestyrelsen.
Revisor gennemgår kassebogen med tilhørende bilag og kontrollerer medlemslisten med kassebogen. Ligeledes revideres resultatopgørelsen samt status, og det kontrolleres, at klubbens midler og øvrige aktiver er til stede.
Klubbens regnskabsår går fra d. 1/1 til d. 31/12.

§6  Prokura
Klubbens midler placeres bedst muligt i et pengeinstitut.
Kontoen i pengeinstituttet skal bære klubbens navn, og der kan kun hæves på kontoen med kassererens underskrift eller – ved kassererens fravær – med formandens underskrift.

§7  Ledelse
Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med:
Formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem.
Formand og sekretær er på valg i ulige år.
Kasserer, næstformand og menigt medlem er på valg i lige år.
Valgene gælder for 2 år af gangen.
På den ordinære generalforsamling vælges endvidere for 1 år af gangen:
2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisor.
Klubben fører referat over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Referatet underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde.

§8  Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og finder sted sidste søndag i februar. Stemmeberettigede er de medlemmer, som har betalt kontingent senest til generalforsamlingen. Indvarsling af generalforsamling udsendes / ophænges i klubben med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg jvtf. vedtægternes §7

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er fremmødt. Stemmeafgivningen foregår ved håndsoprækning med mindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.

Almindeligt flertal er afgørende ved alle afstemninger, undtaget er vedtægtsændringer, som kræver 2/3 flertal.

§9  Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav om det med forslag til dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet er indkommet og modtaget, og den skal varsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§10  Klubbens opløsning
Klubben kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Ophører klubben at eksistere, tilfalder klubbens formue ungdomsarbejdet / idrætten i Gram Kommune.